2 czerwca 2022 roku Ewelina Raczyńska Dyrektor MBP w Siedlcach podpisała
porozumienie z Miastem Siedlce na podstawie którego zrealizujemy działania
edukacyjno - informacyjne w ramach projektu pn. "Miasto Siedlce dla czystego
powietrza", realizowanego z udziałem środków z budżetu Województwa
Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022."
Działania Biblioteki mają na celu zwiększenie świadomości na temat
konieczności poprawy jakości powietrza. Realizacja działań odbędzie się od 2
czerwca do 30 października br.
Na realizację zadań z projektu MBP w Siedlcach otrzymała dotację celową w
wysokości 20 tys. złotych.

Miejska Biblioteka Publiczna w Siedlcach zaplanowała działania edukacyjno -
informacyjne dla dzieci i młodzieży z różnych grup wiekowych.
Już 6 czerwca br. odbędą się dwa spotkania autorskie i dwa spektakle
teatralne w ramach ww. działań. Szczegóły zostaną przedstawione w
oddzielnych informacjach na FB i stronie internetowej Biblioteki.
Zachęcamy do czynnego obserwowania naszego profilu i udziału w proponowanych
działaniach.

#Mazowszepomaga #programywsparcia #solidarnośćmazowiecka
#miejskabibliotekapublicznawsiedlcach #bibliotekasiedlce
#bibliotekadlaczystegopowietrza #siedlcedlaczystegopowietrza